Navigation Menu

Logo de CRTVG

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Camiño de navegación

Alleamento polo procedemento de poxa, de cinco grupos electróxenos propiedade da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A.

Datos de contacto
NIF: A15073349 Teléfono: 981540862 Correo electrónico: sec.programas@crtvg.gal Web: https://www.crtvg.gal
Contratación administrativa: Expediente suxeito á Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.
Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título Capítulos
B15730286 SMG IBERIA, S.L. Alleamento polo procedemento de poxa, de cinco grupos electróxenos propiedade da Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A. 0
Data contrato Código conta Descrición conta Importe (sen IVE)
22/01/2021 7711001 BENEFICIOS DO INMOBILIZADO MATERIAL 8.150,00 €