CRTVG

Buscar

O Goberno aproba a prórroga ata setembro dos ERTE e da prestación para autónomos

Publicado o 26/06/2020 13:24

O Consello de Ministros aprobou este venres nunha reunión extraordinaria o decreto-lei polo que se prorrogan ata o 30 de setembro os expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) asociados á covid-19 e a prestación extraordinaria para autónomos cuxa actividade se viu minguada coa crise.   

Ambas as prórrogas son froito das negociacións que mantivo o Goberno, no primeiro caso, con CCOO, UXT, CEOE e Cepyme e, no segundo, coas organizacións de autónomos ATA, UPTA e Uatae. 

A portavoz do Goberno e ministra de Facenda, María Jesús Montero, agradeceu o "diálogo sincero e a vontade decidida" dos axentes sociais para alcanzar un acordo sobre os ERTE, un "exemplo que vén repetindo".   

"Cando levantamos a mirada máis aló dos intereses particulares, lexítimos, cando se observa ao conxunto da sociedade con xenerosidade conséguense resultados óptimos e beneficiosos para todas as partes", apuntou Montero, que destacou que os ERTE están a contribuír a frear a "hemorraxia" no mercado laboral.   

Segundo Montero, o Goberno mantense "firme no seu empeño" de protexer as rendas dos traballadores e dos autónomos.

"Tras este Consello de Ministros, España é un país mellor e conta cunha maior protección social", reiterou.   

No decreto-lei destacan dúas medidas en relación aos ERTE: o mantemento dos de forza maior total para as empresas que aínda non volveron á actividade e a posibilidade de que as empresas que se vexan obrigadas a pechar de novo por culpa dun rebrote do coronavirus poidan acollerse a estes procedementos.   

Aos ERTE de forza maior total vixentes actualmente (aqueles que teñen a todos os seus traballadores suspendidos de emprego) aplicaráselles unha exención nas cotizacións empresariais do 70% en xullo, do 60% en agosto e do 35% en setembro no caso de empresas con menos de 50 traballadores. Para as empresas con máis de 50 empregados, a exoneración de cotas será do 50% en xullo, do 40% en agosto e do 25% en setembro.

Estas porcentaxes son menores que as establecidas ata o 30 de xuño, que eran do 100% para as empresas con menos de 50 traballadores e do 75% para as de máis de 50, pero a cambio esta figura non desaparece coa chegada do 30 de xuño.   

No caso de empresas que actualmente están activas pero que se vexan obrigadas a pechar como consecuencia dun rebrote do virus, permitirase que poidan acollerse a un ERTE de forza maior total, que contaría cunha exoneración de cotas para as empresas do 80% se o seu persoal é inferior a 50 traballadores e do 60% se ten máis de 50 traballadores. 

Para os ERTE de forza maior parcial (aqueles en os que xa hai traballadores reincorporados ao seu posto, pero non todos) e os Erte por causas obxectivas (técnicas, organizativas, económicas e de produción), as exoneracións ás empresas serían as mesmas: para as empresas de menos de 50 traballadores alcanzarían o 60% polos traballadores que volvesen á actividade e o 35% polos que seguisen no ERTE, mentres que para as de máis de 50 traballadores serían do 40% por cada traballador que se reincorporase ao seu posto e do 25% polo que seguise no ERTE.   

Os ERTE de causas obxectivas pasarían así a ter exencións de cotas, antes só aplicables aos ERTE de forza maior. O obxectivo é facilitar a transición dos segundos aos primeiros agora que xa finalizou o estado de alarma. Así, as empresas e entidades afectadas por ERTE de forza maior deberán proceder a reincorporar aos traballadores, primando os axustes en termos de redución de xornada. 

As prestacións por desemprego asociadas aos ERTE (que se conceden sen necesidade de cumprir o período de carencia e que implican 'contador a cero') manteranse ata o 30 de setembro, salvo as dos fixos descontinuos, que se prolongarán ata o 31 de decembro.

As empresas en ERTE non poden facer novos contratos

A norma prohibe ás empresas en ERTE a realización de horas extraordinarias, o establecemento ou a continuación de externalizaciones da actividade e a concertación de novos contratos, xa sexan de mera directa ou a través dunha empresa de traballo temporal (ETT). 

As empresas en ERTE só poderán contratar ou externalizar tarefas se os traballadores do seu centro de traballo non poden por formación, capacitación e outras razóns obxectivas ou xustificadas, realizar as funcións encomendadas ao empregado que se contrata ou á externalización. Para iso, a empresa deberá informar previamente os representantes legais dos traballadores.   

Esta prohibición, que durará mentres estea vixente o ERTE, sería de aplicación tanto aos de forza maior como aos por causas obxectivas e sancionables en caso de incumprimento.   

A nova regulación que se dá ata setembro estende aos ERTE por causas obxectivas a prohibición de acollerse a este procedemento se a empresa ten domicilio nun paraíso fiscal. Tampouco poderá repartir os dividendos correspondentes ao exercicio fiscal en que se aplique o ERTE, salvo se a empresa en cuestión abona previamente o importe das exoneracións gozadas (estas medidas aplicábanse anteriormente só aos ERTE de forza maior). A limitación na repartición de dividendos non será de aplicación ás empresas que, ao 29 de febreiro deste ano, tivesen menos de 50 traballadores en persoal.   

Ao mesmo tempo, esténdese o compromiso de mantemento do emprego de seis meses ás empresas que realicen ERTE por causas obxectivas. Para as empresas que se beneficien por primeira vez das exoneracións de cotizacións asociadas a estes ERTE, o prazo de seis meses en que estarán obrigadas a manter o emprego computaríase a partir de entra en vigor do novo decreto.   

A norma manterá ata o 30 de setembro a "prohibición" que estableceu o Goberno ao despedimento por causas obxectivas, o que na práctica supón encarecer a indemnización a 33 días por ano traballado, fronte aos 20 dos despedimentos procedentes. 

Ao mesmo tempo, mantense tamén ata o 30 de setembro a suspensión dos contratos temporais, incluídos os formativos, de substitución e interinidade, o que supón de facto prorrogar estes contratos aínda que o empresario queira rescindilos.

Prestación para autónomos

O Consello de Ministros tamén aprobou a prórroga ata o 30 de setembro da prestación extraordinaria para traballadores autónomos que se habilitou a mediados de febreiro para aqueles que tivesen perdas de ingresos considerables, da contorna do 75%.   

As medidas aprobadas inclúen unha prórroga da exención das cotas da Seguridade Social para os autónomos que viñesen percibindo a prestación extraordinaria, que incluía unha axuda económica e unha exención das cotas. Así, estes traballadores non pagarán a cota de xullo e terán unha exención do 50% en agosto e do 25% en setembro.   

Doutra banda, os beneficiarios da prestación extraordinaria poderán mantela sempre que acrediten unha redución da factura do 75% do terceiro trimestre deste ano en comparación co mesmo trimestre do ano anterior.   

Para iso, non se necesitará esperar a que termine o trimestre, senón que poderán solicitar a prestación ordinaria cando estimen que cumpren os requisitos e acreditalos documentalmente unha vez finalice o trimestre.   

Ademais, inclúese unha prestación para os autónomos de tempada, os que teñen actividade de xullo a setembro, que se homologa á que desde o inicio do estado de alarma tiveron os autónomos e que terá unha duración de catro meses.