CRTVG

Buscar

Visitas a cemiterios de media hora e máximo 4 persoas da mesma familia por Defuntos

Publicado o 24/10/2020 16:38

A Consellería de Sanidade limita a catro persoas do "mesmo grupo familiar/conviventes" e a "30 minutos máximo" as visitas aos cemiterios de Galicia con motivo da próxima festividade de Todos os Santos e Defuntos.

Así o reflicte no protocolo de prevención da infección polo virus SARS-CoV-2 nos cemiterios da comunidade autónoma de Galicia ante a festividade de Todos os Santos e Defuntos revisado pola comisión clínica para a xestión da crise sanitaria, en que se subliña que a duración das visitas aos cemiterios "deberá ser o máis breve posible e, en ningún caso, deberá ser superior a 30 minutos".

Así mesmo, no documento sublíñase que "a situación epidemiolóxica actual imposibilita a realización de misas de campaña -no exterior- nos cemiterios" galegos.

Entre outros aspectos, Sanidade recomenda "ampliar os horarios de apertura dos cemiterios co fin de espazar as visitas e evitar aglomeracións", fundamentalmente "nos casos que se proceda ao amaño dos nichos ou tumbas por parte dos familiares". Respecto diso, aconséllase fomentar esta actividade "nos días previos ao 1 e 2 de novembro".

Sobre a ocupación, insístese en "respectar unha ocupación máxima dunha persona por cada catro metros cadrados de espazos computable de superficie do recinto", para o que indica establecer "un sistema para o seu control".

"Este sistema de control deberá evitar a xuntanza de distintos grupos de visitas e permitir manter o distanciamento interpersoal nos puntos de entrada do recinto", concreta o protocolo.

Sanidade destaca no texto relativo ás medidas organizativas que se debe "organizar a circulación de persoas dentro do cemiterio establecendo circuítos diferenciados de entrada e saída ao mesmo". "Se é posible indicarase unha porta de entrada e outra diferente de saída", concreta. E de existir aparcadoiro, "organizarase evitando as aglomeracións de persoas no mesmo".

En caso de haber aseos, concrétase no documento que a súa ocupación máxima "será dunha persona para espazos de ata catro metros cadrados, salvo nos supostos de persoas que poidan precisar asistencia". Neste caso permitirase a utilización do seu acompañante.

Para aseos de máis de catro metros cadrados que conten con máis dunha cabina ou urinario, "a ocupación máxima será do 50% do número de cabinas e urinarios que teña a estancia", matízase no texto. E se os aseos dispoñen de extractor, "deberá de manterse en funcionamento continuo, de ser posible".

Medidas de limpeza e desinfección

En canto ás medidas de limpeza e desinfección, establécese unha pauta para as superficies que poidan ser obxecto de contacto das mans das visitantes -varandas, escaleiras, fontes e outras-.

Por unha banda, sinala o texto que os aseos deberán contar con dispensador de xabón e papel de secado, "asegurando a reposición de consumibles en todo momento", e papeleira con apertura de accionamiento non manual e dobre bolsa no interior.

"En todo caso evitaranse as toallas non desbotables, incluso as de uso individual", puntualiza o documento, que sinala que os aseos se limpará e desinfectarán "polo menos dúas veces por xornada, aumentando a periodicidade de ser necesario".

E garantirase a "existencia dun número adecuado de colectores para depositar os residuos xerados" -flores, botellas e outros-, que "deberán estar abertos ou dotados de pedal de apertura". Co fin de evitar aglomeracións, os colectores "estarán o suficientemente espazados", indica o protocolo.

Sobre as medidas de protección persoal, tanto por parte dos traballadores como dos cidadáns que acudan aos cemiterios, no protocolo sublíñase que "se evitará o contacto físico" e cumprirase a distancia de seguridade interpersoal de polo menos 1,5 metros.

E puntualiza que "se cumprirán as medidas de limitacións de agrupacións de persoas establecidas polas autoridades sanitarias para o global de Galicia"-actualmente restrínxense a cinco e en municipios como Santiago só a conviventes- e, engade, "aquelas que se adopten de maneira específica nos ámbitos territoriais en que a evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria faga necesario instaurar medidas máis restritivas".

Lembra, ademais, que "non se poderá fumar na vía pública ou en espazos ao aire libre cando non se poida respectar unha distancia mínima interpersoal de polo menos dous metros". E incide en que se realizará unha "adecuada hixiene de mans e respiratoria". Concreta que hai que facer "un lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón cando estean visiblemente sucias e despois de usar o inodoro".

No resto de situacións "poderá empregarse solucións/xeles hidroalcohólicos ou antisépticos con capacidade virucida".

Sanidade explica no protocolo que se trata de "unha guía para o establecemento das medidas necesarias para a prevención da infección polo SARS-CoV-2 nos cemiterios" de Galicia.

Tamén establece que se informe destas medidas mediante o emprego de cartelaría situada "en lugares estratéxicos" -entrada do recinto, lugares de maior tránsito e aseos, entre outros-.

En especial insístese en que se "incidirá na importancia da hixiene de mans e respiratoria, uso de máscaras cirúrxicas/hixiénicas", así como no mantemento das medidas de distanciamento interpersoal.

E proporcionarase información sobre o horario de apertura do cemiterio, limitación da ocupación, control, de acceso e das limitacións establecidas para visítalas -grupo máximo de catro persoas e duración máxima de 30 minutos- a través de taboleiros oficiais, páxinas web, cartelería e outros.