CRTVG

Buscar

Os colexios só pecharán se hai "transmisión descontrolada"

Publicado o 27/08/2020 15:13

• A máscara será obrigatoria a partir dos seis anos, pero Galicia recomendará o seu uso a partir dos tres

• Deberán lavar as mans polo menos cinco veces ao día

• Tomarase a temperatura cada día na chegada aos centros

• Manterase a distancia cando non se estea en grupos de convivencia

 

O peche dos colexios nas comunidades será unha medida que "unicamente se adoptará ante situacións excepcionais" provocadas polo impacto de pandemia, tras informar a Sanidade e previo acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.

Sinálao o borrador sobre o inicio do curso escolar que este xoves presentou o Goberno -os ministros de Educación, Sanidade e Política Territorial- na Conferencia Multisectorial ás comunidades autónomas.

"Os centros educativos manteranse abertos durante todo o curso escolar, asegurando os servizos de comedor, así como apoio lectivo a menores con necesidades especiais ou pertencentes a familias socialmente vulnerables, a condición de que a situación epidemiolóxica permítao, en base ás indicacións das autoridades sanitarias", recalca o Executivo.

Ademais, lembrou que "a evidencia dispoñible indica que o peche de centros educativos, como medida illada, ten pouca probabilidade de ser efectivo para controlar transmisión".

E que "a posibilidade de que leve a cabo o peche de centros educativos nunhas determinadas zonas, como instrumento para loitar contra a covid-19, pode supoñer o desprazamento de parte do alumnado e de familias a outras zonas xeográficas onde se manteña a actividade académica no seu formato habitual, co consecuente risco de transmisión do virus".

Non se contemplou polo mometo un consenso ao redor dos ratios nas aulas.

Estas son as medidas que expón o borrador que se está debatendo:

 1. Coa finalidade de evitar o impacto (...) que pode ter unha suspensión xeneralizada da actividade lectiva presencial de forma unilateral por parte dunha comunidade ou cidade autónoma, esta medida unicamente adoptarase ante situacións excepcionais, previa comunicación ao Ministro de Sanidade e previo acordo do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, e acompañada doutras que reduzan o referido impacto negativo.
 2. O persoal que traballe no centro educativo reducirá ao imprescindible a súa permanencia no centro, promovéndose a realización telemática de todas aquelas actividades non lectivas que así o permitan.
 3. Constituirase un grupo de coordinación e seguimento da evolución da pandemia polas consellerías competentes en materia de Sanidade e Educación a nivel autonómico.
 4. Todos os centros educativos designarán unha persoa responsable para os aspectos relacionados coa covid-19.
 5. De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.
 6. O uso da máscara será obrigatorio a partir de 6 anos de idade con independencia do mantemento da distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.
 7. En educación infantil e en primeiro ciclo de educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia.
 8. Evitaranse aquelas actividades no centro educativo que conleven a mestura de alumnado de diferentes grupos de convivencia ou clases, así como as que esixan unha especial proximidade.
 9. Os eventos deportivos ou celebracións que teñan lugar nos centros educativos realizaranse sen asistencia de público.
 10. Realizarase unha hixiene de mans de forma frecuente e meticulosa polo menos á entrada e saída do centro educativo, antes e despois do patio, para comer e sempre despois de ir ao aseo, e en todo caso un mínimo de cinco veces ao día.
 11. O alumnado recibirá educación para a saúde para posibilitar unha correcta hixiene de mans e hixiene respiratoria e o uso adecuado da máscara.
 12. Ventilaranse con frecuencia as instalacións do centro, polo menos durante 10-15 minutos ao comezo e ao final da xornada, durante o recreo, e sempre que sexa posible entre clases, manténdose as xanelas abertas todo o tempo que sexa posible.
 13. Os comedores, ou espazos alternativos habilitados para as comidas, permitirán a distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros, salvo no caso de pertencentes a un mesmo grupo de convivencia estable. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a  estanqueidad no caso dos grupos de convivencia estable.
 14. No transporte escolar colectivo será obrigatorio o uso de máscara a partir de 6 anos de idade, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico e recomendable en nenas e nenos de 3 a 5 anos.
 15. Ante a aparición de casos no centro educativo:
  1. Evitar a asistencia ao centro de persoas  sintomáticas.
  2. Illamento precoz e referencia ao sistema sanitario de persoas con síntomas.
  3. Mantemento da actividade extremando precaucións ata confirmar ou descartar a infección na persoa  sintomática.
  4. Corentena dos contactos estreitos nos termos que decida a unidade de Saúde Pública da comunidade.
 16. O centro educativo informará de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro educativo.
 17. Tomarase a temperatura corporal a todo o alumnado e o persoal de forma previa ao comezo da xornada. Cada centro educativo dispoñerá a forma de levar a cabo esta obrigación, evitando en todo caso aglomeracións e asegurando o mantemento da distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros.
 18. Os traballadores vulnerables á covid-19 manterán as medidas de protección de forma rigorosa.
 19. Priorizar na medida do posible a utilización de espazos ao aire libre.
 20. Nas etapas educativas superiores ao primeiro ciclo de Educación Primaria o alumnado poderá así mesmo organizarse en grupos de convivencia estable na medida do posible.
 21. Priorizar a comunicación coas familias mediante teléfono, correo electrónico, mensaxes ou correo ordinario, facilitando as xestións administrativas de forma telemática.
 22. Recomendarase á cidadanía a priorización do transporte activo (andando ou en bicicleta) en roteiros seguros á escola como opción de mobilidade que mellor garante a distancia interpersoal, sendo ademais unha opción máis saudable e que evita compartir espazos pechados.
 23. Emprender accións para previr o estigma ou discriminación en relación coa Covid-19, coidando de maneira especial as situacións de maior vulnerabilidade emocional e social que puidesen producirse como consecuencia esta pandemia.
 24. Informar e formar as persoas traballadoras sobre os riscos de contaxio e propagación da Covid-19, con especial atención ás vías de transmisión e as medidas de prevención e protección adoptadas no centro.
 25. A realización de actividades e modalidades formativas en centros non educativos atenderá aos criterios de prevención e control establecidos para o sector correspondente.
 26. As comunidades e cidades autónomas realizarán o esforzo necesario para alcanzar os obxectivos fixados para a campaña de vacinación da gripe, é dicir, alcanzar ou superar coberturas de vacinación do 75 % en maiores, preferentemente a partir dos 65 anos, e no persoal sanitario e sociosanitario, así como superar o 60 % en embarazadas e en persoas con condicións de risco.
 27. O comezo da campaña de vacinación realizarase de forma coordinada en todas as comunidades e cidades autónomas na primeira quincena de outubro.