CRTVG

Buscar

O uso de máscaras seguirá sendo obrigatorio tras finalizar o estado de alarma con multas de 100 euros

Publicado o 05/06/2020 22:28

As máscaras seguirán sendo obrigatorias unha vez finalizado o estado de alarma, segundo contempla o borrador do real decreto que ten previsto aprobar o Goberno o vindeiro martes, e que incluirá sancións de ata cen euros para quen non cumpra esta obrigación de levar máscara en espazos pechados.

O texto do borrador regula a obriga do uso de máscaras para persoas de 6 anos en diante "na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non resulte posible garantir o mantemento" dunha distancia física de seguridade de entre metro e medio e dous metros.

Será obrigatoria tamén nos medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, ou por ferrocarril, así como nos transportes públicos e privados complementarios de viaxeiros en vehículos de ata nove prazas, incluído o condutor, se os ocupantes dos vehículos de turismo non conviven no mesmo domicilio.Ao que se engade que no caso dos pasaxeiros de buques e embarcacións, non será necesario o uso de máscaras cando se atopen dentro do seu camarote.

Non se esixirá o uso de máscara ás persoas con algunha enfermidade ou dificultade respiratoria que agravarse pola súa utilización, nin ás que teñan algunha situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitala ou fagan inviable a súa utilización.

Noutro dos artigos do borrador do real decreto coas medidas previstas polo Goberno para a "nova normalidade" tras o estado de alarma recóllese un réxime de sancións que sinala que o incumprimento da obriga de levar máscara será sancionado con multa de ata cen euros.

Os servizos de saúde das comunidades autónomas terán que garantir, así mesmo, en todos os niveis da asistencia e, en especial, na atención primaria, que "a todo caso sospeitoso de COVID-19 se lle realizará unha proba diagnóstica por PCR ou outra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sexa posible desde o coñecemento dos síntomas".

As unidades de saúde pública das comunidades autónomas e das cidades de Ceuta e Melilla tamén deberán comunicar ao Ministerio de Sanidade a información de casos e brotes, segundo os protocolos aprobados no Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, que serán de aplicación obrigatoria en todo o territorio nacional.

O borrador do Real Decreto establece ademais que o sistema sanitario deberá garantir a capacidade para responder#ante incrementos da transmisión e o consecuente aumento no número de casos. "Para iso debe dispoñer ou ter acceso ou capacidade de instalar nun prazo máximo de cinco días entre 1,5 e 2 camas de Coidados Intensivos por cada 10.000 habitantes, e de entre 37 e 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes", engade.EFE

O texto, que está a ser consensuado cos gobernos rexionais, recolle a competencia exclusiva das Comunidades Autónomas para "a adopción, supresión, modulación e execución" de medidas correspondentes á fase 3 "salvo para as medidas vinculadas á liberdade de circulación que excedan o ámbito da unidade territorial determinada" para cada unha delas. Ademais, os gobernos autonómicos decidirán se se dá por superada esta última etapa do plan de transición "conforme criterios sanitarios e epidemiolóxicos".

Nos centros de traballo, a dirección da empresa deberá adoptar medidas de limpeza e desinfección adecuadas, poñer ao dispor dos traballadores auga e xabón, ou xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade virucida, autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade para a limpeza de mans e adaptar a ordenación dos postos de traballo, a organización das quendas e as condicións de traballo de forma que se garanta o mantemento dunha distancia de seguridade interpersoal mínima de entre 1,5 e 2 metros.

No caso de que isto non sexa posible, deberá proporcionarse aos traballadores equipos de protección adecuados ao nivel de risco. Igualmente, estableceranse medidas para evitar a coincidencia masiva de persoas, tanto traballadores como clientes ou usuarios, nos centros de traballo durante as franxas horarias de previsible maior afluencia.

No suposto de persoas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 non deberán acudir ao centro de traballo e contactará de inmediato co teléfono habilitado para iso pola comunidade autónoma ou centro de saúde correspondente, e, no seu caso, cos correspondentes servizos de prevención de riscos laborales.

No caso de hospitais, deberase garantir a dispoñibilidade dos materiais de protección necesarios nas localizacións pertinentes, a limpeza e desinfección das áreas utilizadas e a eliminación de residuos, así como o mantemento adecuado dos equipos e instalacións.

Os centros docentes, á súa vez, estarán obrigados a garantir "as normas de desinfección, prevención e acondicionamento dos citados centros que aquelas establezan". Sen profundar máis na materia, o borrador limítase a recoller que, en calquera caso, será obrigatorio evitar aglomeracións e garantir que se manteña unha distancia de seguridade e, cando non sexa posible, establecer "as medidas de hixiene adecuadas para previr os riscos de contaxio".

As medidas de prevención e hixiene tamén serán obrigatorias no caso de vivendas tuteladas, centros residenciais de persoas con discapacidade e de persoas maiores. En particular, sinala o borrador, velarase "para que as visitas e os paseos desenvólvanse en condicións que permitan en todo momento previr os riscos de contaxio" e contar con plans de continxencia ante calquera rebrote.

Para os centros comerciais, o borrador establece tamén normas de capacidade e desinfección, con especial atención "ás particularidades dos centros e parques comerciais e dos mercados que desenvolven a súa actividade na vía pública ao aire libre ou de venda non sedentaria, comunmente denominados "mercados".

No caso de hoteis e aloxamentos turísticos, sinala o borrador, ademais das medidas comúns, o texto establece unha especial atención ás zonas comúns para grantizar a distancia social.

Para equipamentos culturais, espectáculos públicos e outras actividades recreativas, así como as instalacións deportivas, serán obrigatorias as normas xerais de hixiene e distancia.

En canto ao transporte público de viaxeiros ferroviario e por estrada de servizo público, o borrador recolle a obrigatoriedade dos operadores de axustar os niveis de oferta de prazas para evitar aglomeracións e cumprir coa distancia de seguridade. "Sen prexuízo do disposto no apartado anterior, o titular da Dirección Xeral de Transporte Terrestre poderá adecuar a oferta de tales servizos para garantir o seu correcto funcionamento, cando existan razóns de interese xeral que así o aconsellen", sinala.

No caso dos operadores de transporte aéreo e terrestre interprovinciales e no de transporte marítimo con número de asento preasignado, deberase solicitar información para contacto de todos os pasaxeiros e conservar as listaxes un mínimo de catro semanas con posterioridade á viaxe, que se deberá facilitar ás autoridades se así o requiren.

Para o transporte marítimo, indica ademais que o Director Xeral da Mariña Mercante poderá modular os niveis de prestación de servizos e ordenar, a proposta do Ministerio de Sanidade, "a adopción das medidas sanitarias que proceda para o control dos pasajerosde os buques de pasaxe de transbordo rodado e buques de pasaxe, incluídos os de tipo cruceiro, que realicen viaxes internacionais e naveguen por augas do mar territorial con obxecto de entrar nos portos españois abertos á navegación internacional".

 

Noticias web

05/06/2020