CRTVG

Buscar

As empresas están obrigadas desde hoxe a ter un rexistro salarial de todo o persoal

Publicado o 14/04/2021 08:41
As empresas están obrigadas desde hoxe a ter un rexistro salarial de todo o persoal

Todas as empresas estarán obrigadas desde este mércores a ter un rexistro retributivo de todo o seu persoal, incluído o persoal directivo e os altos cargos, como consecuencia da entrada en vigor do real decreto de igualdade retributiva entre mulleres e homes. Tamén afectará este rexistro ao persoal laboral ao servizo das Administracións Públicas, pero coas peculiaridades establecidas na súa lexislación específica.

A norma sobre igualdade salarial aprobouse en outubro do ano pasado para a súa entrada en vigor aos seis meses, é dicir, este mércores 14 de abril. Ten por obxectivo impulsar a transparencia salarial nas empresas para garantir a igualdade retributiva entre homes e mulleres en traballos de igual valor. Trátase, en definitiva, de combater a chamada brecha salarial de xénero. O rexistro salarial ao que obriga a norma deberá incluír os valores medios dos salarios, os complementos salariais e as percepcións extrasalariales do persoal desagregados por sexo.

Deberá figurar a media aritmética e a mediana do realmente percibido por cada un destes conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel, posto ou calquera outro sistema de clasificación aplicable. Á súa vez, esta información deberá estar desagregada en atención á natureza da retribución, incluído salario base, cada un dos complementos e cada unha das percepcións extrasalariais, especificando de modo diferenciado cada percepción.

O período temporal de referencia do rexistro salarial será con carácter xeral o ano natural, aínda que poderá modificarse. Os representantes sindicais da empresa deberán ser consultados, cunha antelación de polo menos dez días, antes da elaboración do rexistro. Así mesmo, e coa mesma antelación, deberán ser consultados cando o rexistro sexa modificado.

Nas empresas que conten con representación sindical, o acceso ao rexistro facilitarase aos traballadores a través desta; os traballadores terán dereito a coñecer o seu contido íntegro. En caso de non haber representantes sindicais, a empresa non facilitará a información dos datos promediados respecto ás contías efectivas das retribucións que constan no rexistro senón que se limitará ás diferenzas porcentuais que existan nas retribucións promediadas de homes e mulleres. Para facilitar todo este proceso ás empresas, o Goberno acordou cos axentes sociais unha ferramenta fácil de manexar, na que as empresas só terán que ir engadindo os seus datos.

Noticias web

14/04/2021