Información Actividade Responsabilidade Usuarios

PRAZA MAIOR

Datos de contacto

NIF: A15073349 Teléfono: 981540720 Fax: 981540719

Correo electrónico: dir.tvg@crtvg.es

Web: http://www.crtvg.es

Produción Contratada: Excluída do ámbito de aplicación do TRLCSP consonte ao artigo 4 de dito texto e a Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título
A15263856 PULSA CONTROL Z, S.L. PRAZA MAIOR | 1 | 30'
Data de difusión Cod conta Descrición conta Importe (sen IVE)
20/07/2017 6003107 SERIES FORMATO CURTO CONTRATADAS 3.800,00 €