Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Produción contratada

Datos de contacto

NIF: A15073349 Teléfono:  981540720 Fax:  981540719

Correo electrónico:  dir.tvg@crtvg.es

Web:  http://www.crtvg.es

Produción Contratada: Excluída do ámbito de aplicación do TRLCSP consonte ao artigo 4 de dito texto e a Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

ID Data publicación Obxecto Importe (sen IVE)
2084095 03/09/2020 Proba 0,00 €
667855 07/08/2016 ROMARÍAS (ROMARIA DA VIRXE DO PORTO DE VALDOVIÑO) 3.000,00 €
667859 14/06/2016 UNHA VIAXE PARA CONTAR 8.000,00 €