Información Actividade Responsabilidade Usuarios

FESTA DO LACÓN DE SILLEDA

Datos de contacto

NIF: A15073349 Teléfono: 981540720 Fax: 981540719

Correo electrónico: dir.tvg@crtvg.es

Web: http://www.crtvg.es

Produción Contratada: Excluída do ámbito de aplicación do TRLCSP consonte ao artigo 4 de dito texto e a Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

Datos da resolución do procedemento
NIF Adxudicatario Título
A15264399 CELTAVISIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN SL FESTA DO LACÓN DE SILLEDA | 1 | 30'
Data de difusión Cod conta Descrición conta Importe (sen IVE)
07/08/2016 6003106 PROG. ENTRETEMENTO CONTRATADOS 3.000,00 €