Información Actividade Responsabilidade Usuarios

Produción contratada

Datos de contacto

NIF: A15073349 Teléfono:  981540720 Fax:  981540719

Correo electrónico:  dir.tvg@crtvg.es

Web:  http://www.crtvg.es

Produción Contratada: Excluída do ámbito de aplicación do TRLCSP consonte ao artigo 4 de dito texto e a Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

ID Data publicación Obxecto Importe (sen IVE)
669863 20/07/2017 A ACTRIZ MARGARITA XIRGU 20.000,00 €
669861 20/07/2017 BOA NOVA 5.000,00 €
669873 20/07/2017 COA MÚSICA A OUTRA PARTE 5.000,00 €
669871 20/07/2017 ELOXIO DA DISTANCIA 8.000,00 €
667857 07/08/2016 FESTA DO LACÓN DE SILLEDA 3.000,00 €
669865 20/07/2017 GALEGOS NO ESPELLO 29.140,00 €
669859 20/07/2017 NO MELLOR DA VIDA 4.011,98 €
669874 20/07/2017 PRAZA MAIOR 3.800,00 €